Huurvoorwaarden voor de Mystica beurzen

 

Inschrijving voor deelname aan de spirituele beurzen geschiedt via mail. hennybouma62@gmail.com 
Een ieder die consulten geeft dient zelf een tafel te huren. Het doorverhuren of samen gebruiken van een tafel is niet toegestaan. 
Zonder vooraf verkregen toestemming van ons, is het niet toegestaan een of meer extra personen mee te nemen gedurende de beursuren.
Indien men producten wil verkopen dient men een verkooptafel te huren.
Aanmeldingen voor verkooptafels kunnen geweigerd worden als er reeds genoeg aanbod is. Als dat het geval is ontvangt de aanvrager binnen een week na inschrijving bericht dat deze op de wachtlijst geplaatst is.
Betaling van uw tafel moet minimaal 1 week voor de beursdag via bank overschrijving op de rekening staan ovv factuur nr en datum beurs.
De organisatie van Mystica heeft te allen tijde het recht om reserveringen te ontbinden.

De organisatie kan zonder opgave van reden(en) een inschrijving weigeren.
Een consult op de beurs mag nooit meer bedragen dan 25,- euro per bezoeker, ook niet als het iets langer duurt.(soms is dat gewoon nodig)
Uw naam en consultprijs dienen zichtbaar op tafel te staan d.m.v. een bordje.
Een consulttafel is inclusief 3 stoelen.
Het is niet toegestaan buiten uw stand (dus op de looppaden) bezoekers hun aandacht te vragen. Laat de bezoekers zelf beslissen waar ze een consult willen doen. Voor flyers is er een aparte flyertafel. U mag niet in de gangpaden of bij de ingang flyeren.
Annuleringen en wijzigingen kunt u via bovengenoemde mail doorgeven. 

 

Indien de deelnemer na bevestiging van inschrijving besluit om niet aanwezig te zijn op de beursdag(en) en dit voor of op de dinsdag voor de beursdag
aangeeft, dan hoeven er geen administratiekosten te worden betaald. 
Annuleert u na de dinsdag voor de eerste beursdag, dan wordt de helft van de stand huur in rekening gebracht.
Indien u zonder annulering niet op de beurs komt, dan is de gehele stand huur verschuldigd.
In veel locaties is het verboden huisdieren mee te nemen.
Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.

 

Mystica heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen.
Het is niet toegestaan reclame te maken tijdens de beurs voor andere soortgelijke beurzen.(gebeurd dit wel dan is de organisatie van Mystica bevoegd om je gelijk te vragen of je wilt vertrekken) hierbij geldt natuurlijk geen teruggave van het stageld.
Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursuren aanwezig te zijn, dus van 11-17.00 uur.   Opbouwen verkooptafels vanaf 9 uur. Consulttafels vanaf 9.30 uur
De organisatie van Mystica heeft het recht om deelnemers een plek aan te wijzen i.v.m. de ruimte en het aanbod.
Indien u 30 min. voor aanvang van de beurs niet aanwezig bent, dient u dit te melden via 06 12215790 om uw plaats te behouden.
Als de organisatie van Mystica besluit een beursdag eerder te beëindigen i.v.m. onvoorziene omstandigheden, dan alleen is het toegestaan de beurs eerder te verlaten.

Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door of namens hen ingebrachte goederen/artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor
uw eigen risico. De organisatie aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.. U dient uw goederen voldoende te verzekeren.
Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de opbouw- en afbouwperiode.
De organisatie van Mystica is voor mogelijke materiële en/of immateriële schade ten gevolge van uw verblijf binnen de lokatie, waar de beurs plaatsvindt,  kan niet aansprakelijk gesteld worden.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend De organisatie van Mystica 
Wat de organisatie van Mystica verwacht van de standhouders op haar beurs: een warme gemoedelijke sfeer, zodat we met z,n allen de wereld wat mooier kunnen maken. Iedereen zorgt voor een zo hoog mogelijke frequentie van zijn/haar energie om mensen te helpen/handvatten te geven. Laat de bezoekers en andere standhouders in hun waarde zonder oordeel. De organisatie van Mystica zorgt voor een fijne zaal, marketing/reclame maar heeft geen invloed op het aantal bezoekers het is ook aan jou/jullie hoeveel mensen je aantrekt of hoe jij jezelf neerzet!! Als je deze richtlijnen kunt accepteren ben je welkom op mijn beurs. Als je je aanmeld ga ik er vanuit dat je deze huisregels gelezen hebt en dat je akkoord gaat!!